eHerkenning niveau 3 aanvragen | Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar. (2024)

eHerkenning niveau 3 aanvragen | Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar. (1)

Vraag direct aan

eHerkenning niveau 3 is het meeste gekozen niveau. Hiermee zit u zeker goed, zowel nu als in de toekomst. EH3 is bijvoorbeeld nodig om in te loggen bij de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting.

Nu aanvragen

eHerkenning van Z login

voor niveau 3

eHerkenning niveau 3 wordt de standaard

Bij steeds meer overheidsinstanties heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Vanwege de privacy wetgeving (AVG) zullen verreweg de meeste diensten achter eHerkenning niveau 3 aangeboden gaan worden.

eHerkenning niveau 3 aanvragen | Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar. (2)

Z login eHerkenning niveau 3 voor maar € 29,95 per jaar.

Onbeperkt eHerkenning gebruiken.
Geen onverwachte extra kosten.
Eenvoudig en snel aan te vragen.
Goede en bereikbare Customer Service.

Veilig en eenvoudig inloggen

Met uw Z login eHerkenningsmiddel kunt u veilig en betrouwbaar inloggen bij meer dan 500 organisaties. Dat betekent dat u nog maar één wachtwoord hoeft te onthouden. Aan een Z login middel kan namelijk een algemene machtiging gekoppeld worden, waarmee u overal kan inloggen - nu en in de toekomst. Heel gemakkelijk! Maar er kan ook een machtiging voor één of een paar diensten aan gekoppeld worden. Hoe u het ook gebruikt, veilig inloggen is verzekerd.

Start met eHerkenning

Ja, ik wil graag niveau 3 eHerkenning aanvragen

Aanvragen

De feiten

Z login helpt duizenden mensen
dagelijks veilig in te loggen

522

dienstverleners

1639

aangesloten diensten

185101

gebruikers van Z login

Het mooie aan Z login is dat ik ook met een OTP device kan inloggen

Met Z login eHerkenning kan ik veilig inloggen, bijvoorbeeld bij RVO. Ons bedrijf ligt in een buitengebied, waar het bereik voor mobiele telefoons niet altijd optimaal is. Het mooie aan Z login is dat ik ook met een OTP device kan inloggen, waardoor ik ook toegang kan krijgen tot de relevante informatie als mijn bereik slecht is. En omdat we LTO-lid zijn krijg ik bovendien extra korting!

Eefje Meihuizen-Kuyt Agrarisch ondernemer en Districtraad FrieslandCampina

Ik zag meteen dat we dit centraal, concernbreed moesten aanpakken. Gelukt, met dank aan de klantenservice

Met de Enterprise Solution houden we overzicht over alle afdelingen en divisies. Voor ons is het een hulpmiddel om ons werk goed te kunnen doen. Met zoveel vestigingen zou uitzoeken wie we waarvoor moeten machtigen nog best ingewikkeld kunnen zijn. Dankzij de professionele ondersteuning van de klantenservice was het echter snel geregeld en kunnen we het nu zelf beheren.

Marcel Koppenol Facilicom Group

Voor KWS is eHerkenning een must voor het meedoen aan aanbestedingen én het aanvragen van vergunningen

En het levert een aanmerkelijke tijdwinst op.

KWS Hoofd bedrijfsbureau Rotterdamse vestiging

Onze antwoorden op

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik een eHerkenningsmiddel voor UWV aanvragen?

Voor het werkgeversportaal heeft u betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Daarnaast moet u beschikken over een algemene bevoegdheid of een specifieke machtiging voor het werkgeversportaal.
- Let er op dat u voor het inloggen bij het UWV GEEN vestigingsnummer opgeeft bij de registratie.
- Vul online het registratieformulier in.
- U ontvangt een downloadcontract.
- Controleer dit op juistheid en laat de wettelijk vertegenwoordiger(s) de aanvraag ondertekenen.
- Stuur vervolgens de getekende aanvraag samen met de benodigde documenten per post naar ons retour.

Aanvragen niveau EH3

Ik wil inloggen bij het UWV voor een organisatie zonder KvK inschrijving

U kunt nog geen gebruikmaken van eHerkenning voor een organisatie zonder KvK inschrijving. Totdat dat ook voor u geregeld is kunt u op de huidige manier inloggen op het UWV werkgeversportaal. Heeft u nog geen UWV-account? Vraag dan een UWV-account aan bij de UWV klantenservice .

Welke specifieke machtigingen voor UWV heb ik nodig?

Het UWV werkgeversportaal is de plek waar u alles regelt rondom werknemersverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de diensten waarvoor u machtigingen kunt aanvragen.
We adviseren u om de medewerkers die moeten inloggen bij het UWV alleen de specifieke machtigingen te geven voor de diensten waarbij ze moeten inloggen.

- Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
- Inzien uitkeringsgegevens ziektewet en WAZO
- Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
- Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW
- Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
- Indienen ontslagaanvraag
- Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
- Controle eigenrisicodragers
- Bezwaar maken

Ik heb een eenmanszaak en wil inloggen bij het UWV

U kunt bij ons gewoon eHerkenning niveau 3 aanvragen en daarmee inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. Het is wel belangrijk om de instructies op deze pagina goed door te lezen.

Vraag direct EH3 aan

Machtigingen voor UWV werkgeversportaal aanvragen

Bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel(en) moet u uw machtigingen en diensten voor het werkgeversportaal aanvragen/ opgeven bij uw eHerkenningsaanvraag.
De machtigingen en rechten voor eHerkenning worden niet door UWV beheerd. Voor alle medewerkers binnen uw organisatie die gebruikmaken van het werkgeversportaal moet u een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau EH3 met de juiste specifieke UWV machtigingen aanvragen.

Meer veelgestelde vragen

eHerkenning niveau 3 aanvragen | Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5687

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.